An overview of hospice services in Wales, including key stats and estimates, and how challenges can be met now and in the future.

------------

Cefnogi pobl yn agosach at y cartref: wynebu’r her nawr ac yn y dyfodol.

Download

You can read the report as a .pdf file.

Lawrlwythwch

Gallwch ddarllen yr adroddiad fel ffeil .pdf.

About this publication / Am y cyhoeddiad hwn

Text

Hospices are their communities. As well as providing direct care to more than 11,400 people and their families annually, Wales’ 16 charitable hospices reach thousands more through their community engagement and development.

We can mobilise our communities to find local solutions to the needs of our populations and have the agility to respond quickly when that need arises. Hospices are also part of their health and care communities and work in partnership with our colleagues across the sector to deliver the right care, at the right time, in the right place.

Building on our experience, we must continue to collaborate and evolve if we are to meet increasing needs for hospice care and to deliver more of that care in the community and closer to home. (foreword by Trystan Pritchard, Chair, Hospices Cymru).

-------------------------

Hosbisau yw eu cymunedau. Ynghyd â darparu gofal uniongyrchol i fwy nag 11,400 o bobl a’u teuluoedd bob blwyddyn, mae 16 hosbis elusennol Cymru yn cyrraedd miloedd o bobl eraill drwy eu gwaith ymgysylltu a datblygu cymunedol.

Mae modd i ni gymell ein cymunedau i ddod o hyd i ddatrysiadau lleol i anghenion ein poblogaethau, ac mae gennym hyblygrwydd i ymateb yn gyflym pan fo’r angen hwnnw’n codi.

Mae hosbisau hefyd yn rhan o’u cymunedau gofal ac iechyd, ac maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth â’n cydweithwyr ar draws y sector i ddarparu’r gofal cywir, ar yr adeg gywir, yn y lle cywir.

Gan adeiladu ar ein profiad, mae’n rhaid i ni barhau i gydweithio a datblygu os ydyn ni am ddiwallu’r anghenion cynyddol am ofal hosbis a darparu mwy o’r gofal hwnnw yn y gymuned ac yn agosach at y cartref. (Trystan Pritchard, Cadeirydd, Hosbisau Cymru).

This report covers

 • What is hospice care, who needs it, and identifying unmet need;
 • Children and young people;
 • Where can people access specialist hospice and palliative care?;
 • Meeting changing needs;
 • Hospice Care in Wales 2018 (infographic);
 • Hospices in their community;
 • Hospice care for babies, children and young people;
 • Part of the health and care community;
 • Communities supporting their hospice;
 • Resourcing hospice care;
 • Opportunities: Meeting the future challenge;

Authors / Awduron

Text

Written by Catrin Edwards and Kathleen Caper at Hospice UK.

-----------------

Ysgrifennwyd gan Catrin Edwards a Kathleen Caper o Hospice UK.

Acknowledgements / Cydnabyddiaeth

Text

We are grateful to our member hospices in Wales for their support and provision of data, on which this report is based:

 • Bracken Trust
 • City Hospice
 • Hospice at Home Gwynedd and Anglesey
 • Hospice of the Valleys
 • Marie Curie Hospice Cardiff and the Vale and Wales Nursing Service
 • Nightingale House Hospice
 • Paul Sartori Hospice at Home
 • Severn Hospice
 • Shalom House
 • Skanda Vale
 • St David’s Hospice
 • St David’s Hospice Care
 • St Kentigern Hospice
 • Tŷ Gobaith/Hope House Children’s Hospices
 • Tŷ Hafan
 • Tŷ Olwen Trust

Published by Hospice UK in December 2018.

---------------------

Hoffem ddiolch i’n haelodau yng Nghymru am eu cefnogaeth ac am ddarparu data y mae’radroddiad hwn yn seiliedig arno:

 • Ymddiriedolaeth Bracken
 • Hosbis y Ddinas
 • Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn
 • Hosbis y Cymoedd
 • Hosbis Marie Curie Caerdydd a’r Fro a Gwasanaeth Nyrsio Cymru
 • Hosbis Tŷ’r Eos
 • Hosbis yn y Cartref Paul Sartori
 • Hosbis Hafren
 • Tŷ Shalom
 • Skanda Vale
 • Hosbis Dewi Sant
 • Gofal Hosbis Dewi Sant
 • Hosbis Cyndeyrn Sant
 • Hosbisau Plant Tŷ Gobaith
 • Tŷ Hafan
 • Ymddiriedolaeth Tŷ Olwen

Cyhoeddwyd gan Hospice UK ym mis Rhagfyr 2018.